Get Adobe Flash player

ดีใจจัง ค้นแล้วเจอเลย

ท่านนายกฯ

นายสาคร มแกว

นายสาคร มีแก้ว

นายก อบต.คลองท่อมเหนือ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


ปลด อบต.

นายเทอดเกียรติ์  อ่อนเนียม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

dowload

เวลาขณะนี้

ปฏิทิน

May 2020
SMTWTFS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

สภาพอากาศวันนี้...

เว็ปไซต์ที่น่าสนใจ

moi

Untitled-2

Untitled-211

Untitled-21

Untitled-12

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็ปไซต์

317863
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม (22/3/2559)
11
62
1473
311575
10240
7374
317863

Your IP: 34.204.193.85
Server Time: 2020-05-31 00:36:07

การจัดการองค์ความรู้

การจัดการองค์การรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ 
การส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

 

 การพัฒนาส่วนราชการให้เป็น“องค์การแห่งการเรียนรู้” โดยอาศัยกระบวนการ “การจัดการความรู้” ในยุคที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนราชการต้องสร้างให้ข้าราชการในส่วนราชการมีความรู้ เข้มแข็งและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยผลักดันส่วนราชการให้บรรลุผล ตามยุทธศาสตร์30โดยในขั้นตอนของการแปลงแผนการปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติจริงนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการที่จะช่วยผลักดันสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. การปรับโครงสร้างองค์การพื้นฐานเพื่อรองรับบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้สะดวก เช่น สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ 

2. การปรับขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็ว และกระชับมากขึ้น เพื่อเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น 

3. การพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถ มีระบบการยกย่องชมเชย และการให้รางวัลที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ และมีวัฒนธรรมการทำงานเชิงรุก และวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรในองค์การ 

4. ปรับกฎระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 การจัดการความรู้ในองค์การ31 ต้องดำเนินการ 3 ระดับ คือ (1) การจัดการความรู้ในองค์การ (2) การจัดการความรู้ในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน (3) การจัดการความรู้ในตัวบุคคล ซึ่งเป็นการนำข้อมูลมาประมวลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ และเป็นการจัดการความรู้สมัยใหม่ในยุคของสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 ดังที่ พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กำหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) อ่านรายละเอียด

     แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 1 การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฺบัติงาน โดยยึดมั่นตามหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล

 1.  รู้แล้วบอกต่อ บอกต่อเท่าที่รู้ 


     แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 2 การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล

 

  1.  คู่มือการใช้งาน word 2007 
  2.  คู่มือการปฏิบัติงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
  3.  การจัดการความรู้การเขียนหนังสือราชการ 
  4.  คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี 


องค์ความรู้ (KM) ที่เกี่ยวข้อง
     1. องค์ความรู้ภายในองค์กร ความรู้ภายในองค์กร

 

  1.  ประกาศนโยบายมาตฐาน คุณธรรม จริยธรรม 
  2.  ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต

  3 ข้อบังคับ อบต.คลองท่อมเหนือว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบล 

  4. นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี อบต.คลองท่อมเหนือ 

  5. แผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของอบต.คลองท่อมเหนือ 

  6. นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

  7. ประกาศเรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

  8. ประกาศเรื่อง การกำหนดปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงาน 

  9. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 


  

     2. องค์ความรู้ภายนอกองค์กร ความรู้ภายนอกองค์กร

  1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

  2.  คุ่มือจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายในข้อ 6 
  3.  คุ่มือจัดรายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายในข้อ 5 
  4.  คู่มือการเดินทางไปราชการ