ประชุมเตรียมพร้อมการประเมิน ITA

ประชุมเตรียมพร้อมการประเมิน ITA

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ ประชุมเตรียมพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด

Share on Line
Share on Pinterest