ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ ได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)

Share on Line
Share on Pinterest