โครงการปลูกป่าวันชาติ

โครงการปลูกป่าวันชาติ

องค์การบริหารสา่วนตำบลคลองท่อมเหนือ ได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าวันชาติ เป็นโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

Share on Line
Share on Pinterest