จัดทำช่องจอดรถสำหรับผู้พิการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการและติดต่อราชการ

จัดทำช่องจอดรถสำหรับผู้พิการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการและติดต่อราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้มอบหมายให้

นายวิรวัฒน์ ใจหาญ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จัดทำช่องจอดรถสำหรับผู้พิการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการและติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ

Share on Line
Share on Pinterest