องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2564 ในวันศุกร์ที่2 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2564 ในวันศุกร์ที่2 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2564 ในวันศุกร์ที่2 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

Share on Line
Share on Pinterest