องค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับมอบตราสัญลักษณ์ SHA ด้านมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับมอบตราสัญลักษณ์ SHA ด้านมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นางจิระภา ราชสุวรรณ์ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับมอบตราสัญลักษณ์ SHA ด้านมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว

Share on Line
Share on Pinterest