การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในรถพยาบาลฉุกเฉินและบริเวณอาคารสำนักงาน พื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกร้อน และบริเวณร้านค้าในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในรถพยาบาลฉุกเฉินและบริเวณอาคารสำนักงาน พื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกร้อน และบริเวณร้านค้าในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัดกำชับให้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในรถพยาบาลฉุกเฉินและบริเวณอาคารสำนักงาน พื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกร้อน และบริเวณร้านค้าในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

Share on Line
Share on Pinterest