โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ จำนวน 30 ชั่วโมง ให้กับพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ ในวันที่ 2- 6 สิงหาคม 2564

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ จำนวน 30 ชั่วโมง ให้กับพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ ในวันที่ 2- 6 สิงหาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ มอบหมายให้ นางสาาวเอมอร มณีกุล นักพัฒนาการท่องเที่ยว จัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ จำนวน 30 ชั่วโมง ให้กับพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ ในวันที่ 2- 6 สิงหาคม 2564 ณ อาคารบริการนักท่องเที่ยว น้ำตกร้อน ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

#งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

#สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

Share on Line
Share on Pinterest