โครงการสร้างความมั่นคงทางจิตใจ เพื่อชีวิตใหม่ตลอดพรรษา ปี 2564

โครงการสร้างความมั่นคงทางจิตใจ เพื่อชีวิตใหม่ตลอดพรรษา ปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือได้มอบหมายให้กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการสร้างความมั่นคงทางจิตใจ เพื่อชีวิตใหม่ตลอดพรรษา ปี 2564 เพื่อให้พนักงานดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เป็นทรัพยากรที่มีคุณประโยชน์ สามารถนำประเทศชาติให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา อย่างพร้องเพียงทุกๆวันจันทร์ เวลา 09.00 น.

Share on Line
Share on Pinterest