ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ เรื่อง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ เรื่อง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ เรื่อง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564 ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

Share on Line
Share on Pinterest