ประชุม คณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วตำบลคลองท่อมเหนือ เรื่อง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ผ่านระบบทางไกล (Google Meet )

ประชุม คณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วตำบลคลองท่อมเหนือ เรื่อง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ผ่านระบบทางไกล (Google Meet )

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ จัดประชุม

คณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วตำบลคลองท่อมเหนือ เรื่อง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ผ่านระบบทางไกล (Google Meet ) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เพื่อปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19

#งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

#สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ

Share on Line
Share on Pinterest