สัญญาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองมวง-บ้านแผ่นดินเสมอ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 บ้านทอนจมูกควาย-หมู่ที่ 1 บ้านบางครามเหนือ

Share on Line
Share on Pinterest