สัญญาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนิคม หมู่ที่ 4 บ้านบางคราม - หมู่ที่ 1 บ้านบางครามเหนือ

Share on Line
Share on Pinterest