คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ ที่452/2561 เรื่อง มอบหมายอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Share on Line
Share on Pinterest