คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ ที่481/2562 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ปฎิบัติราชการแทนและรักษาราชการแทนในตำแหน่ง ภายในสำนักปลัด

Share on Line
Share on Pinterest