ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

Share on Line
Share on Pinterest