การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เวทีประชาคมเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔

Share on Line
Share on Pinterest