งานวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการที่ดี ของ อบต.คลองท่อมเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562

Share on Line
Share on Pinterest