ได้รับ รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็ระเบียบเรียบร้อย

Share on Line
Share on Pinterest