ได้รับ โล่รางวัลจากสมาคมยาสูบแห่งเอเชียแห่งตะวันออกเฉียงใต้ เป็นรางวัลที่ มอบให้อบต.คลองท่อมเหนือที่สนับสนุนการป้องกันสุขภาพของประชาชนทำให้กระบี่เป็นเมืองปลอดบุหรี่อย่างเข้มแข็ง

Share on Line
Share on Pinterest