วิสัยทัศน์

           " โครงสร้างพื้นฐานที่ดี ประชาชนมีสุข เป็นผู้นำด้ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพ "

พันธกิจ

  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  2. ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดี
  3. พัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวสและสุขภาพ
  4. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
  5. ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูิปัญญาท้องถิ่น
  6. ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง

 

Share on Line
Share on Pinterest