การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในหัวข้อข้อมูลพื้นฐาน > ชื่อเมนูโครงสร้างการบริหารงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในหัวข้อบุคลากร
> ชื่อเมนูคณะผู้บริหาร 
> ชื่อเมนูหัวหน้าส่วนราชการ
O3 อำนาจหน้าที่
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในหัวข้อข้อมูลพื้นฐาน > ภารกิจ อำนาจหน้าที่ > องค์การบริหารส่วนตำบล
O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในหัวข้อแผน อบต.คลองท่อมเหนือ > ชื่อเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น
O5 ข้อมูลการติดต่อ
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในหัวข้อบริการประชาชน > ชื่อเมนูติดต่อ/แผนที่
O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในหัวข้อข้อมูลพื้นฐาน > ชื่อเมนูกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงมา ด้านล่างสไลด์ประชาสัมพันธ์ > แสดงบล็อกเมนูข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
 
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ด้านขวา ใต้ภาพปลัด > แสดงแบนเนอร์เมนูกระดานกระทู้/สนทนา
O9 Social Network
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ฝั่งด้านขวา บนภาพท่านปลัด ด้านขวาของแถบ HotNews > แสดงเป็นแบนเนอร์เมนู Facebook
แผนการดำเนินงานประจำปี
O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในหัวข้อแผน อบต.คลองท่อมเหนือ > ชื่อเมนูแผนการดำเนินงาน
O11 รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในหัวข้อแผน อบต.คลองท่อมเหนือ > ชื่อเมนูรายงานติดตามและประเมินผลแผนฯ 

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในหัวข้อผลการดำเนินงาน > ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในหัวข้อข้อมูลพื้นฐาน > ชื่อเมนูคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในหัวข้อบริการประชาชน > ชื่อเมนูคู่มือและมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในหัวข้อการดำเนินงาน > ชื่อเมนูข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในหัวข้อผลการดำเนินงาน > ชื่อเมนูข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17 E-Service
 
 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในหัวบริการประชาชน > ชื่อเมนูบริการออนไลน์ (E-Service)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในหัวข้อข้อบัญญัติ/คำสั่ง > ชื่อเมนูข้อบัญญัติงบประมาณ

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 
 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในหัวข้อการดำเนินงาน > รายงานข้อมูลทางการเงิน > รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในหัวข้อการดำเนินงาน > รายงานข้อมูลทางการเงิน > รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในหัวข้อแผน อบต.คลองท่อมเหนือ > ชื่อเมนูแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในหัวข้อข้อมูลการจัดซื้อจ้าง
> ชื่อเมนูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
> ชื่อเมนูข่าวจัดซื้อจัดจ้างเชื่อมโยงจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

 
 
 
 
 
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในหัวข้อข้อมูลการจัดซื้อจ้าง > ชื่อเมนูสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในหัวข้อผลการดำเนินงาน > ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในหัวข้อข้อมูลพื้นฐาน
> ชื่อเมนูงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล > นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในหัวข้อข้อมูลพื้นฐาน
> ชื่อเมนูงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล > การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในหัวข้อข้อมูลพื้นฐาน
> ชื่อเมนูงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล > หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในหัวข้อข้อมูลพื้นฐาน
> ชื่อเมนูงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล > รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในหัวข้อข้อมูลพื้นฐาน > ชื่อเมนูมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงมา ตรงกลาง บน Block QRCode Facebook > แสดงแบนเนอร์ร้องเรียนทุจริต
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในหัวผลการดำเนินงาน > ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงมา ฝั่งด้านขวา บน Block Facebook Fanpage
> แสดงแบนเนอร์แสดงความคิดเห็นการดำเนินงานหน่วยงาน

033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในหัวข้อผลการดำเนินงาน > ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ใต้ภาพนายก > แสดงแบนเนอร์เมนูเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในหัวข้อผลการดำเนินงาน > ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในหัวข้อผลการดำเนินงาน > ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน

037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในหัวข้อข้อมูลพื้นฐาน > ชื่อเมนูมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ใต้ภาพนายก > แสดงแบนเนอร์เมนูเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในหัวข้อแผน อบต.คลองท่อมเหนือ > ชื่อเมนูแผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในหัวข้อแผน อบต.คลองท่อมเหนือ > ชื่อเมนูแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในหัวข้อแผน อบต.คลองท่อมเหนือ > ชื่อเมนูแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 

 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในหัวข้อบัญญัติ/คำสั่ง > ชื่อเมนูคำสั่ง

043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงมา ด้านล่างสไลด์ประชาสัมพันธ์ > แสดงบล็อกเมนูข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

 

Share on Line
Share on Pinterest