thumbs
นางจิระภา ราชสุวรรณ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
098-0256138
thumbs
นางตรีรินทร์ พันธ์นิตย์
หัวหน้าสำนักปลัด
093-2935624
thumbs
นางอาภาลักษณา บุญช่วย
ผู้อำนวยการกองคลัง
080-1458971
thumbs
นายอารี ลือนาม
ผู้อำนวยการกองช่าง
089-9737764
thumbs
นายวิรัฒน์ ใจหาญ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
086-2688827
thumbs
นางสาววัตตา เกกินะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
086-2764959

Share on Line
Share on Pinterest