thumbs
นางอาภาลักษณา บุญช่วย
ผู้อำนวยการกองคลัง

thumbs
นางกรรณิการ์ ไชยโสม
นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการ

thumbs
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี

thumbs
นางนิสารัตน์ แก้วบ้านดอน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน

thumbs
นางสาวจุไร รัตนบุรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

thumbs
นางสาววรรณา ไหมสีทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

thumbs
นางจีดารัตน์ สุชาติพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

thumbs
นางนิภาวรรณ คชสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

thumbs
นางสาวทิพวรรณ ทับไทร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

Share on Line
Share on Pinterest