thumbs
นายอารี ลือนาม
ผู้อำนวยการกองช่าง

thumbs
นายสมชาย จันทร์ส่งแสง
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

thumbs
นางสาวนิสา ใจแน่
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

thumbs
นางสาวแก้วตา มันเล็ก
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

thumbs
นายวิทยา ทองเถาว์
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

thumbs
นายจักรพงษ์ นับทอง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

thumbs
นายภานุพงษ์ พลไชย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

thumbs
นางสาวกานต์ฐิตา จันทร์พิบูลย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นายผาด ปานชู
พนักงานขับรถยนต์

thumbs
นายสุเทพ บุญเดช
คนงานทั่วไป

Share on Line
Share on Pinterest