thumbs
นางสาววัตตา เกกินะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

thumbs
นางกัลย์ณิศา เพชรประสิทธิ์
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

thumbs
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ

thumbs
นางจรรยา รักเครือ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นางเรณู วรรณโสภณ
ครูชำนาญการ

thumbs
นางสาวสุวจี ทองเถาว์
ครูชำนาญการ

thumbs
นางพรทิพย์ จันทร์ส่งแสง
ครูชำนาญการ

thumbs
นางวิมลศิริ สุขสวัสดิ์
ครู

thumbs
นางสาวกรทิพย์ แก้วบุตร
ครู

thumbs
นางสาวรุจิษยา อาดำ
ครู

thumbs
นางอุษณีย์ บุญสนอง
ครู

thumbs
นางสาวปรารถนา เอ่งฉ้วน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางสุวจี แก้ววิหก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางมณฑา เด่นประเสริฐ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางสาวรพีภรณ์ สารสุวรรณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางอารีรัตน์ สิทธิเวช
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางสาวอติกานต์ ชนะกุล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางสาวมาลัยทิพย์ เทพเกื้อ
ผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางสาวจุฑารัตน์ เรืองมี
ผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางสาวสุธิสา นำนาผล
ผู้ดูแลเด็ก

Share on Line
Share on Pinterest