thumbs
นายวิรวัฒน์ ใจหาญ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

thumbs
นายนิติ ฉายบัณดิษฐ์
นักสังคมสงเคราะห์ปฎิติการ

thumbs
นางสาววันเพ็ญ เพ็ชรฉวาง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

thumbs
นายสุนทร หนูช่วย
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ชำนาญงาน

Share on Line
Share on Pinterest