ชื่อ
: นางสาววัตตา เกกินะ
ตำแหน่ง
: ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทรศัพท์
: