ชื่อ
: นางจิระภา ราชสุวรรณ์
ตำแหน่ง
: รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก
อบต.คลองท่อมเหนือ
โทรศัพท์
: