ชื่อ
: นางตรีรินทร์ พันธ์นิตย์
ตำแหน่ง
: หัวหน้าสำนักปลัด (ระดับต้น)
โทรศัพท์
: