ชื่อ
: ว่าที่ร้อยตรีหญิง ขัตติยา เพ็ชรมาก
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริม
การท่องเที่ยว
โทรศัพท์
: