ชื่อ
: นางสาวเพ็ญนภา แซ่ชั่ง
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์
: