ชื่อ
: นางจิระภา ราชสุวรรณ์
ตำแหน่ง
: รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์
: 098-0256138