ชื่อ
: นางตรีรินทร์ พันธ์นิตย์
ตำแหน่ง
: หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์
: 093-2935624