ชื่อ
: นางสาววัตตา เกกินะ
ตำแหน่ง
: ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
โทรศัพท์
: 086-2764959